پنجشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۹

 تاملی کوتاه بر سخنان گلبدین

ویدیوی کوتاهی که از مصاحبه گلبدین روی صفحات فیسبوک درچلند است چنین است که گلبدین حکمتیار در واکنش به سخنان سرور دانش گفته است که خودش (دانش) از لحاظ مذهبی به امامت موروثی باور دارد . اولاده حضرت علی (رض) را مستحق امامت میشمارند .
پاراگراف فوق را تعداد زیادی از باسوادان هزاره پیراهن عثمان درست کرده و آنرا بعنوان توهین به مذهب شیعه دست به دست کرده به گلبدین دعای بد میفرستند .
من اما چندین باره گشتم تا همو نکته موهن را در این ویدیو پیدا کنم ، نیافتم . چه دلیلی میتوانیم ارایه دهیم که امامت در مذهب ما موروثی نیست؟آیا بجز یک خاندان در سلسله امامت کسی دیگری راه یافته است ؟
آیا طی دوران دوازده امام (چندین صد سال) بجز یک خاندان دیگر هیچ کسی درشان امامت نبوده است ؟
امیدوارم دوستان ما درین مورد اگر استدلال روشنی دارند بنویسند تا نا آگاهان جامعه نیز آگاهی یابند .

هیچ نظری موجود نیست: