پنجشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۹


 تقدیم بانوی مکتب ساز

...............................................
شهزاده ی که علم جهان را ز بَر شود
با ماه و با شهاب دَمی همسفر شود
یا صد فرشته بوسه زند بر جبین وی
یا فاتح ستیغ هنــــر ها اگر شود
با این همه صفات و کمال و خصال خود
وانگه شبیه - حضرت سیما سمر شود
سیما نماد عز شکوهمند یک زن است
نامی که وِرد شهر و دِه و کوی و بَرزن است
دختی که مثل حضرت سیما سمر شود
سرتاج قوم و مایه ی فخــــــــر پدر شود

هیچ نظری موجود نیست: