پنجشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۹

 عجب رقصیده زنجیر میزنی تو

شهید کربلای توکاشکی بودی
فدای تو شمرمغرورخو شوم مه
گرفتار بلای توکاشکی بودی
بروی ناقه زنجیر پید وعطشان
میان آغیلای توکاشکی بودی
رها دردشت بی مهری چه فایده
بندی بین قلای توکاشکی بودی
تایی منبرتو شیشته سر به غمزه
غریق بمبولای توکاشکی بودی
کنارعلقمه تشکی نموروم
عاشق برملای توکاشکی بودی
دلم چون خیمه میسوزد ، د سون مه
نگاه پربلای تو کاشکی بودی
توروی تخت روضه مست خواب و
مه غرق لابلای تو کاشکی بودی
زنَم بر دل قمه یا تیغ وزنجیر؟
یگان تای شی صلای تو کاشکی بودی
زجمع هرچه گفتم یا نگفتم

هیچ نظری موجود نیست: