پنجشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۹

 شعر ناچیزی در مدح شهروال خدمتگذار کابل

................
الا ای شهروال شار کابل
چه لافها پیش مردم میزنی تو
به خلوتگه که موری ای منافق
خدا را هم قدی سُم میزنی تو
بَوَالله لقمه خلق خدا را
که از سرشیو حلقوم میزنی تو
جواب جیغ و داد مردما را
قَنجیغی شاخ و قَد دُم میزنی تو
یگورا نیش و دندو بورنی یکجای
یک را قَد تای پاردُم میزنی تو
دَ یاد مو منده چتری های تو آلی
اگرچه خود ره ، رَه گُم میزنی تو
گهی طیاره را بوکلی موخوری
گهی از نان مردم میزنی تو
شکم اس یا گدام ارگ کابل
که هَش صد تاره لخشوم میزنی تو
تو شیطو را قدی شیطانی های خو
لگد در فرق مرحوم میزنی تو

هیچ نظری موجود نیست: