پنجشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۹

 مارشال دوم

در یازدهم سپتمبر2001 که با سقوط برج های دوقلوی نیویارگ ، شری خیست که به خیر مجاهدین انجامید و آنها بار دیگر شهپر چورو چپاول را برشهرکابل گسترانیدند .
فهیم یکی از قمندان های سرشناس جمعیت اسلامی ، در کارته پروان شهرکابل اپارتمان مجلل یکی از تاجران بزرگ هموطن سیک بنام (سوربیرسینگ ) را بدون هیچ قباله ی شخصن مصادره کرده تهدیدش کرد که تا فلان روز خانه و منطقه را بشرطی ترک کند که کلید وسند خانه را باخود نبرد.
تاجر هموطن قبل از اتمام موعد مقرر، جان خود و بستگانش را برداشته شکرخدا را در گوشه دیگر شهر بجای اورد.
قمندان فهیم بعد از آنکه اپارتمان را تصاحب گردید بفکر برادرانش افتاده طرحی بهتری ریخت. او همه صاحبان خانه های مجاور مقر خویش که همه هندو وسیک بودند را بحضور طلبیده برای انها گفت : شما میدانید که من در اینجا نیاز شدید به گرفتن امنیت دارم. لهذا شماهایا تضمین تامین امنیت خانه من را به گردن بگیرید یا این که منطقه را ترک کنید تا خدای نخواسته بمن گزندی نرسد و شما ها منت بردار نشوید!
بدین حیله فهیم که هنوز با مارشالیدن فاصله داشت ، خانه های هموطنانش را مصادره نموده تصاحب گردید.
You, Rahmat Mohibi and 4 others

هیچ نظری موجود نیست: