یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴


قوقوقو برگ چنار
رهبرا شیشته قطار
مثل برج زهر مار
زیرزبانهای شی خار
مثلی که باخته قمار
سریک دیگه خو قار
مثل عقرب مثل مار
.......................
قوقوقوبرگ چنار
رهبرا شیشته قطار
همگی مست و خمار
میخورند تغار تغار
فکرشان کسب دلار
رهبرای بی بخار
قوقوقوبرگ چنار

هیچ نظری موجود نیست: