یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴دسیسه سیاهی بنام روز قدس که همه ساله از سوی ایران توسط جیره خواران رژیم ر و به زوال ایران در کابل و شهر کویته پاکستان (عمدن در مناطق هزاره نشین) برپا میگردند در حقیقت رژیم ایران میخواهند با این عمل شیطانی خویش درکشور بهم ریخته مثل افغانستان تشدید تشتت نموده هزاره هارا وابسته به رژیم ایران وانمود ساخته وبا این منافقت بتواند توجه جامعه جهانی را نسبت به این مردم بدبین سازد.
درین مورد سوالاتی قابل تامل اند:
1 - اگر این یک عمل اسلامیست چرا دولت کابل که یک دولت اسلامیست به این کار مبادرت نمیورزد؟
2 - چرا جاسوسهای ایران اسرار دارند که این هرج و مرج تنها در مناطق هزاره نشین برپا گردد؟ مگر تنها مردم هزاره ملزم به دفاع از اورشیلم اند ؟مگر وظیفه هزاره هاست که برای سر زمین و مردمی که هیچ تعلق بهم ندارند آماج قرار بگیرند؟
3 - اگربیت المقدس از جان انسانها مهم تر و ارزشمند تر بود چرا رسول الله قبله را از بیت المقدس به مکه انتقال داد؟
4 - در حالیکه شیعه و سنی مذهب وهابیت را ساخته دست انگلیس میدانند و مکه و مدینه در دست وهابی هاست.چرا برای نجات مکه و مدینه از جنگال وهابی ها این قیرتک زدن های خیابانی را راه اندازی نمینمایند؟
امیدوارم جوانان و روشنفکران ما جلو این دسیسه رژیم ضد انسانی ایران را بگیرند و اجازه ندهند که یک مشت فواحش سیاه سر سیاه مغز سیاه کار با استفاده از احساسات کور مذهبی مردم نفاق های ملی را دامن بزنند.در موقعیت که ما در آن قرار داریم بهر قیمیت که جلو این فتنه گرفته شود به نفع مردم ماست.

هیچ نظری موجود نیست: