یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴رادیوهای سه گانه فارسی بی بی سی " در لندن" رادیو آشنا "در واشنکتن" و رادیو آزادی"در پراگ " شدیدن در قبضه کارمندان انحصارگر فاشیسم پشتون قرار دارند و سالهاست که بدور از چشم مسولین این رسانه ها ،افغان ملتی های که این سه رادیو را در قبضه دارند به استفاده جویی های قومی از آنها میپردازند و روسای این شبکه ها از استفاده جویی های این تنگ نظران فاشیست اطلاعی ندارند.
آنانیکه درمورد این استفاده جویی ها اسنادی داشته باشند(که اتفاقن زیاد هم هست) میتوانند اعتراض های شان را به زبان انگلیسی نوشته و مستقیم به مراجع مسول بفرستند
من مطمینم که تغیرات جدی بوجود خواهند آمد زیرا همه تولیدکنندگان برنامه های این رسانه ها کارمندان معاش بگیر ساده یی هستند که بخاطر تغافل های شما تاهنوز توانسته اند به استفاده جویی های فاشیستی شان ادامه دهند.
اکبر ایازی،جلیل غنی(تاجیک)،رحیمی،عصمت قانع،ایوب ترین،ظاهر طنین و چهره کثیف بسیاری ازین رسانه ها سالها برای نیات شوم فاشیستی خویش استفاده کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: