یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴


جلاد دو شمشیره علیه الرحمه!
بعداز واقعه 19 مارچ و وحشیگری های اراذل و اوباش کابل ، شاید این پیشامد بسیاری را واداشته باشد تا در مورد این قمندان متجاوز عربی به تحقیق بپرداند.
مورخین در مورد این قمندان عرب شاه دوشمشیره (لیث ولد قیس) قاتل سرداران و سربازان محافظ کابلستان نظریات مختلف دارند.بعضی وی را پسر کاکای پیغمبر میدانند بعضی میگویند که عباس کاکای پیغمبر ابتر بوده و پسر نداشته.بعضی نیز میگویند که عباس موصوف پسری بنام لیث میث نداشته است.
بهر حال شاه دوشمشیره شاید صفت های وحشتناک تر ازین ها را داشته است اما امروز یکی از نامی ترین قاتلان مدافعان کابل نام گرفته است که با دو شمشیر کابلی می دریده و از کشته ها پشته ها میساخته است وسر های بزرگان کابلیان را بریده و بعنوان تحفه به پایتخت خود میفرستاده است.
بدبختانه امروز مسلمانان نا آگاه بجای رجم و ویران نمودن این مدفن جلاد تازی به پابوسش میروند ، از استخوانهای بی خاصیت و خاکستر شده وی طلب حاجت میکنند و برای تحفظ لاشه پوسیده این دژخیم حاضر به هرگونه فدا کاری میشوند. اما درین گمراهی مردم تنها واسطه های دینی و خدافروشان (مولوی ،اخند و ملا )سهم دارند چون این منبع بهترین منبع درآمد آنان است پس ملا میمیرد ولی ازین منبع خیر نمیگذرد .بقول بزرگان اگر از ملا این شغل را بگیرند آنان مرد گدایی هم نیستند باید مرگ دست جمعی نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: