یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴


هفت و هشت ثور
از اولین فتوای بمب باران ارگ شاهی کابل که در بامداد
ششم ثور 1357 از سوی جنرال عبدالقادر صادر گردیده بود 37 سال میگذرد .در کودتای 7ثور احزاب کمونیستی خلق و پرچم با به در هم ریختن بنیاد حکومت میراثی نادر غدار به قدرت رسیدند.تازه به دوران رسیده های خلقی چنان سگهارا به چپه نعلیدن گرفتند که مردم بجان آمده و برای براندازی سلطه سیطره حزب خلق تفنگ بدست گرفتندو طی چند ماه بساط حکومت مرکزی از قرا و قصبات جمع و دولت به شهر ها خلاصه گردید. رژیم دست نشانده را چنان درهم کوفتند که در پناه نیرو های مسلح ارتش سرخ شوروی نیز نتوانستند قیام مردمی را مهار نماید.
در 8 ثور 1371 داکتر نجیب آخرین ریس جمهور کمونیست افغانستان با سقوط خویش زمینه را برای حکومت جهادی ها فراهم ساخت .جهادی های لجام گسیخته که تجربه ی تمرین چپاول قتل و ویرانی 14 ساله را داشتند وارد کابل گردیده و این پایتخت زخمی را تبدیل به حمام خون ساختند.
واما محصول جهاد که فتوای آن از کاخ سفید صادر گردیده بود زخمیست به وسعت یک افغانستان. افغانستانی با یک ملت روانی،جنگزده،بیسواد و درمانده.ملتی که سی و هفتمین سال است که قربانی دو کلمه منفور (جهاد و شهادت ) میگردند تا سودجویان متجاوزبه نفع شان برسند.

هیچ نظری موجود نیست: