جمعه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۴

هما سلطانی یعنی اهانت به زن
سیمین حسن زاده کارمند عالی رتبه وزارت فرهنگ افغانستان سال قبل بانوشتن یک کامنت ساده در فیسبوک، از وطیفه برکنار شد و تعدادی هیاهوی محاکمه وی را براه انداخته بودند چون وی هزاره بود و این را بهترین بهانه برای حذف یک غیر پشتون از کدر وزارت فرهنگ افغانستان یافته بودند.
و امروز برعکس عجوزه روانیی بنام هما سلطانی که او نیز هزاره است ،چون هر شب آبستن شش قلوی ازهانت و بی حرمتی به مردم گردیده و به نفع طالبان علیه مردم این کشور استهزا تولید میکند، نه تنها مورد اعتراض حاکمان فاسد قرار نمیگیرد که ازعنایات دولت طالبانی نیز بهره مند میگردد.
با این همه آیاهذیان بافی های این ناقص العقل عفت سیاسی اجتماعی ملت را لکه دار ننموده است؟ آیا وجود هما سلطانی توهین به زن وجنسیت زن نیست ؟آیا او نجابت زن افغانستانی را به چالش نکشانیده است ؟
و آیا فصل آن نرسیده است که این (توفدانی شوی ) ملا عمررا مردم با دستان خویش محاکمه نمایند؟

هیچ نظری موجود نیست: