چهارشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۹۴

بیش از بیست سال است که تعدادی  اجیر و گماشته های رژیم شیطانی ایران در کابل به بهانه مرگ خمینی "رهبر سیاسی ایران " بیرق وابستگی را بنام مردم ما بلند نموده و بدین بهانه میخواهند وانمود سازند که : این مردم وابسته رژیم ایران اند. این مردم قابل اعتماد سیاسی برای کشور نیست.این مردم ارزش های وابستگی به رژیم خمینی را بالا تر از ارزش های ملی میهنی میدانند.
همین حرکت سرسپردگان ولایت فقیه تا تمدید بعدی خوراک خوب تبلیغاتی برای انارشیست های افغانستانی در راستای خلق استکاک های قومی مذهبی میگردد که از آن تنها دشمنان کشور و مردم ما بهره وری مینمایند .
مجامع آگاه کشور میدانند که در طول دوران جنگهای داخلی ، دولت ایران در تمامی حالات بانیش و سم از شورای نظار حمایت نموده و کمک های مالی ،خریطه یی ،استخباراتی و نظامی ایران برای احمد شاه مسعود بیشتر از کمک به دولت افغانستان در طول این نیم قرن پراگندگی کشور بوده است.
در حال حاضر بخش عمده کمپ های آموزشی طالبان در ایران توسط سپاه پاسداران ایران آموزش داده میشوند.انبار های تسلیحاتی طالبان پر از اسلحه و مهمات ساخت ایران اند.چک های امضا شده سفید توسط فرستاده های ایران در قطر تسلیم سران طالبان میگردند، پرچم های داعش افغانستانی روی پار چه های با مارک ایرانی چاپ میشوند. امادر مقابل غرب کابل و بخش عمده هزاره نشین پایتخت میشود فاتحه خانه خمینی .تمثال های نا مبارک این رهبر خارجی باید سر چارسوهای کوچه ما نصب گردند. اگر دست راستت را با اسلحه ایرانی بریده اند باید با دست چپ برای مرگ این دژخیم سینه بزنی .
مردم باید از خواب گران برخیزند و به این اوباشان خودفروخته بیش ازین اجازه ندهند تا از احساسات مذهبی شان استفاده های سیاسی صورت بگیرد.تاکی ما عبرت تاریخ شویم بیایید یکبار ما از گذشته های تلخ خویش عبرت بگیریم.

هیچ نظری موجود نیست: