یکشنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۳

انتحاری
خدا جان هم خدای انتحاریست
همه لطفش برای انتحاریست
ویا دیریست کز این خانه رفته
که هرسوجای پای انتحاریست
درین ملکی که مردم کس ندارند
حکومت هم برای انتحاریست
الا ای روده قاق بی مروت!
مگر این خانه جای انتحاریست؟
خدایا قسمت ما کن جهنم
اگرجنت برای انتحاریست
من از دین مبین ببریدم ای دوست
اگردین رهنمای انتحاریست

هیچ نظری موجود نیست: