یکشنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۳

سخی هزاره در بستر بیماری

سخی هزاره 
            سردار نامور دند شمالی در بستر بیماریست
در دوران مقاومت مردم علیه متجاوزین شوروی سابق، آقای مصباح (سخی هزاره) از فرماندهان نامور خطه شمالی بود که در (ده هزاره شمالی) فرماندهی گروه منظمی از جنگجویان را بعهده داشت.
ده هزاره که خط حایل میان سه نقطه مهم(مرکز ولایت پروان چاریکار ، میدان هوایی بگرام و سنجید دره مقر مقتدر نیرو های شوروی ) بود،موقعیت سوق الجیشی خوبی را در دوران نبرد علیه اشغالگران شوروی برخودگرفته بود و سردار بیدار مقاومت ملی "سخی هزاره " وسربازان فداکار شان نقطه بیم مهم سربازان شوروی محسوب میگردیدند.
سنجید دره پایگاه روسها در شمالی

سمت چپ سخی هزاره وسط...سمت راست ماماحبیب

                                                                                                                                                                                           در دوران حاکمیت روس ها ازچاریکار تا آخرین پوسته های مشرف به کابل به نحوی با سخی هزاره در ارتباط بودند .بسیاری افراد نفوذی سخی هزاره فرماندهی پوسته های دولتی را به عهده داشتند. بزرگ ترین عملیات های هوای روس ها از سوی پیکارجویان تحت فرماندهی وی مختل میگردیدند.
تمامی دوران مقاومت را این مرد افسانوی شمالی چنان کوه ایستاد و مقاومت کرد.
مخلصانه ترین دعا های ما بدرقه راه مصباح وهمه مصباح های فداکار .بیدار و پایدار وطن.

هیچ نظری موجود نیست: