سه‌شنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۳


                    
عناصرضد ملی و فتنه سالار همچون عبدالله پنجشیری وسپه سالار کوچی اشرف غنی وتعدادی دیگردر پناه اجنبی ها دارند افغانستان خسته از جنگ و درمانده تر از همیشه را بسوی گذشته های تلخ تاریخی سوق میدهند.

اینها با پاسپورتهای خارجی آمده اند تا برای نجات خویش از سگ شویی در کشورهای غربی ،همیان تکه پاره افغانستان را تاراج نمایند.
نه عبدالله و نه اشرف غنی هیچ کدام احساس تعلق به این کشور ندارند، آنان تنها با استفاده از تذکره افغانستانی آمده اند تا آب این وطن را آلوده نموده ماهی خویش را گرفته برگردند سر جای اولی شان.

یک تعداد جوانان تاجیک و پشتون بخاطر تعلقات قومی ازین دو جراثیم نیرنگ به قیرتک بازی پرداخته ، ایهاالناس سر داده و لهو لعب میبافند.
جای تعجب اینجاست که درین میان یک عده از جوانان هزاره نیز دیده میشوند که بالا و پایین میدوند.هذیان گفته و به فحاشیدن می پردازند.با زبان های اویزان نفسک میزنند، جبین را با توف عزلت عرقین میسازند .اما کسی نمیدانند که این جماعت مستحبی میدوند یا برای آنها نیز امیدی وجود دارد؟!
قضیه افغانستان طوری حل میگردد که خواست خدایان غربی باشد.یا ریس جمهور فرمایشی روانه ارگ میگردد یا شعله های جنگ داخلی را دوباره مشتعل میسازند.تا تنور منفعت جویان خارجی را گرم سازد.
اگرشعله های رو به خاموشی جنگ های داخلی دوباره زبانه بکشد،به وضاحت میتوان گفت که پشتون ها،تاجیک هاو ترکها بخوبی قادر به دفاع از خویش خواهند بود زیرا آنان طی این یک و نیم دهه به اندوخته های تسلیحاتی وباد دادن انبار های مالی و اکمالاتی شان پرداختند، بر خلاف آنچه که هزاره ها از اینده لرزان کشور شان برداشت خام ، نا درست وکودکانه داشته قضیه را حل شده پنداشته و با پول سرسود به تَفّرُج های پرداختند که هیچ نفعی برای شان نداشته است.

با این همه آیا برای تشخیص موقعیت هزاره ها در صورت اشتعال دوباره جنگ های داخلی پیش بینی وجود خواهند داشت ؟
 

هیچ نظری موجود نیست: