جمعه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۴


رژیم حجاز روز قبل چند شهروند تند رو عرب خود راکه با سیاست های شان سازگاری نداشت اعدام نمود و این صلاح دید راهرکشور دیگری نیز میتواند داشته باشد.
برای من تعجب برانگیز این است که تعدادی از افغانستانی های که حکم سرو کون هیچ پیاز ی را ندارند ولی مداخله در امور یک کشور خارجی مثل عربستان راحق مسلم خویش دانسته نقش دایه های مهربان تر از مادر رابا محکوم نمودن ها و ناسزا های خویش بازی می نمایند
اینان با(الغود)نمودن هر گونه مصالح سیاسی اجتماعی ویا موقعیتی مردم خویش میخواهند با مثلن وهابی ستیزی در فیسبوک جنت برین را خریداری نمایند ویا باشعار های فیسبوکی خویش ادای بشردوستانه را در آورند. در حالیکه بارها همین جماعت داغ تر از آش با هر تحولی که در افغانستان پیش آمده است آنهااز اولین کسانی بوده اند که جلای وطن گفته ودر کنج عافیت خزیده اند.
نمیدانیم این ها کی به توفیق این درک دست می یابند که بدانند ارزش شان بیشتر از نشخوار شعار های استفاده جویانه رژیم ایران اند.

هیچ نظری موجود نیست: