یکشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۴

وای ازین دیگ بخار


ازچندید روز بدین سو طالبان وحشی با همکاری کوچی های ارگ نشین دارند پروژه پاکستانی سقوط هلمند را تطبیق میکنند .سنگر های سربازان فداکار وطن مسلسل وار در حال سقوط ا اند، سربازان و صاحب منصبان محاصره شده از هرطریق ممکن از دولت مرکزی کمک میخواهندامامعاش بگیران (ISI) خودرا درخریت کریت زده واز هر راهی میکوشند تا اذهان مردم را نسبت به این موضوع منحرف نموده چنان وانمود نمایند که هلمند کاملن تحت مدیریت است! 
اما اشرف غنی ازخود بعنوان شخصیت اول دولتی تا هنوز هیج گونه کنش و واکنش جدی در قبال این فاجعه نشان نداده است.
با این همه آیا اشرف غنی شباهت کامل با دیگ بخار ندارد؟ آتش شرارت پاکستانی دارد کونش را میسوزاند اما این بچه خر یکسره اشپلاق بیخیالی پوف میکند.گویی همه چیز تحت مدیریت اند!

هیچ نظری موجود نیست: