سه‌شنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۳


جادوی حضرت ریش
.......................................
این عکس منصوب به تام دانیال با نام مستعار تیسیرجودت عبدالهادی که بعد ها به مولوی (ابواللوا الصوری)معرفت یافته بود میباشد. وی از گماشتگان کارکشته سازمان جاسوسی امریکا در درون القاعده شاخه الزرقاوی بود و بعنوان مولوی سرشناس ، اخند متدین و دخل فتوا سالها اطلاعات جمع نمود و فقاهت تحویل داد و با ابزار اسلام خون مسلمان ریخت.
تام جهنمی ترین سازمان تروریستی جهان (القاعده) را فریب داد و سالها تمام اموراتش را در محور منافع خویش چرخاندومخفیگاه ترین نقاط این سازمان رامخبری نمود.او تنها ابزار اسلامی که در دست داشت همین ریش بود و بس.
شخصیت تام بعد از خلع ریش هویدا و معرفی گردید.
در اغلب ادیان ریش پناه گاه مستحکمی برای اغفال و زر و زور اندوختن دوکانداران دینیست.ریش اندوزان بی مهابا رشته داران همه امورات عقیدتی،سیاسی و اجتماعی مردم میگردند و در پناه سنگر ریش گاهی ملاعمرشده تصفیه های قومی راه میاندازند.گاهی شیخ آصف شده آبستن فتوای چپاول های قومی میگردند. گاهی هم سیدواحدی بهشتی گردیده به کودکان ولی نعمتهای خویش تجاوز و بی حرمتی روامیدارند.

هیچ نظری موجود نیست: