سه‌شنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۳

هشت ثور روز سلطه افعی های دینی
-------------------------------
هر چند از دیدگاه مردم افغانستان 7و8 ثور دو تیغه یک قیچی اند، اما سهمگینی و ویرانگری هشتم ثوررا هیچ واقعه تاریخی درگذشته های سیاه این سرزمین نداشته است .سودجویان خارجی درپناه ماسک دین ، بواسطه رهبران زنجیری گروه های جهادی چنان بلای را برمردم ما تحمیل نمود که اینک بعد از22 سال هنوز ازین کُنده دود کباب آدم برمیخیزد.
هشتم ثور روز استیلای امیرانی بود که رهبری و امارت را از طریق غارت و چپاول و بوسه بر دست های رونالد ریگان به دست آورده بودند.رهبرانی که از انفاس شان بوی چپلق ضیا الحق ونسوار مرغوزی جنرال حمید گل را میتوان شنید.
تبدیل گردیدن زمین های زراعتی مناطق پشتون نشین کشوربه مزارع کوکنار، ایجاد گروه های تندرو اسلامی بنام طالبان،فروپاشی شیرازه های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی ورونق تنش و استیکاک میان اقوام این سرزمین ازبرکات هشتم ثور است.
عقربه های زمان تاریخ را ورق میزند اما سیه رویی این ذغال های وارداتی برای همیشه ثبت تاریخ این سرزمین خواهند گردید

هیچ نظری موجود نیست: